خانه / برچسب بایگانی :مقایسه HashMap و TreeMap

برچسب بایگانی :مقایسه HashMap و TreeMap

مقایسه HashMap و TreeMap

در این مقاله دو پیاده‌سازی مختلف از واسط Map یعنی HashMap و TreeMap را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. هر دو پیاده‌سازی، بخش جدایی‌ناپذیری از چارچوب Java Collections هستند و داده‌ها را به صورت زوج‌های کلید-مقدار ذخیره می‌کنند. در ادامه به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو پیاده‌سازی می‌پردازیم. با مطالعه این مقاله، به درک بهتری از ساختار این دو پیاده‌سازی می‌رسیم و متوجه می‌شویم که در چه شرایط و با …

ادامه مطالب