خانه / برچسب بایگانی :comment

برچسب بایگانی :comment

کامنت‌های جالب در کد

اگر برای یک پروژه بزرگ کد زده باشید یا مجبور به خواندن یا تغییر کد دیگران شده‌باشید بیش از پیش اهمیت کامنت را در تسریع فهم کد و تغییرات آتی درک کرده‌اید اما گویا کامنت‌ها همیشه چنین مفهومی را در برندارند!  

ادامه مطالب