دستگرمی

 • خرداد- 1401 -
  31 خرداد
  دستگرمی ۱۶

  دستگرمی شانزدهم

  کد زیر را در نظر بگیرید String s1 = "javacup"; String s2 = new String(s1); String s3 = new String("javacup"); String s4 = "javacup"; Set<Integer> ids = new HashSet<>(); ids.add(System.identityHashCode(s1));…

  بیشتر بخوانید »
 • تیر- 1400 -
  29 تیر
  دستگرمی ۱۵

  دستگرمی پانزدهم

  اینبار یک دستگرمی با چاشنی وراثت داریم! این دستگرمی رو جناب آقای ابوالفضل صادقی تهیه کردند. با توجه به اینکه متد printf مانند printf در سی عمل می‌کند و به…

  بیشتر بخوانید »
 • شهریور- 1398 -
  26 شهریور

  دستگرمی چهاردهم

  دستگرمی این هفته: کد زیر را در نظر بگیرید. import java.io.FileWriter; import java.io.IOException; public class Main { public static void main(String[] args) throws IOException { FileWriter w = new FileWriter("d:/unicode.txt");…

  بیشتر بخوانید »
 • 20 شهریور

  دستگرمی سیزدهم

  دستگرمی این هفته: کد زیر را در نظر بگیرید: package ir.javacup; import java.lang.reflect.Constructor; import java.lang.reflect.Field; class MyClass{ String name; public MyClass(String name) { this.name = name; } public String getName()…

  بیشتر بخوانید »
 • 12 شهریور

  دستگرمی دوازدهم

  دستگرمی این هفته با توجه به کد زیر، به سوال پاسخ دهید. public class Runnak implements Runnable { public static void main(String[] args) { Runnak d = new Runnak(); new…

  بیشتر بخوانید »
 • 6 شهریور

  دستگرمی یازدهم

  دستگرمی این هفته برنامه زیر را در نظر بگیرید: public class Tests { @BeforeClass public static void initTestClass() { System.out.print(1); } @AfterClass public static void endTestClass() { System.out.print(2); } @Before…

  بیشتر بخوانید »
 • مرداد- 1398 -
  29 مرداد

  دستگرمی دهم

  دستگرمی این هفته برنامه زیر را در نظر بگیرید: class Initialization1 { public Initialization1() { print(1); } private int a1 = print(2); private static int a2 = print(3); { print(4);…

  بیشتر بخوانید »
 • 22 مرداد

  دستگرمی نهم

  دستگرمی این هفته: در میان اجرای یک برنامه، خطای زیر ایجاد شده است: Exception in thread “main” java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space پاسخ پاسخ صحیح استفاده از سوییچ Xmx- است. منبع:…

  بیشتر بخوانید »
 • 15 مرداد

  دستگرمی هشتم

  دستگرمی این هفته: خروجی برنامه زیر چیست؟ public class Swap { public static void swap(String a, String b) { String temp = a; a = b; b = temp; }…

  بیشتر بخوانید »
 • 8 مرداد

  دستگرمی هفتم

  دستگرمی این هفته:   پاسخ: این گزینه صحیح است: اشیای Immutable نیاز به هیچ Synchronizationای در برنامه‌های Multi Thread ندارند. . . . با ما همراه باشید آدرس کانال تلگرام:…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا